Algemene voorwaarden

Vragen hierover?

Telefoon+32 470 596 406
E-mail[email protected]


Artikel 1: Toepasselijkheid.
1.1. Deze voorwaarden zijn steeds van toepassing op de relatie tussen partijen ongeacht eventuele andersluidende bedingen gehanteerd door de klant.
1.2. Andere of tegengestelde voorwaarden van de klant worden voor niet-geschreven gehouden, behalve wanneer zij uitdrukkelijk door Sitefly worden aanvaard. Het stilzwijgen van Sitefly kan in geen geval als een aanvaarding van andere voorwaarden worden geïnterpreteerd.

Artikel 2: Aanbiedingen en offertes – Offertebevestiging.
2.1. De prijzen die door Sitefly in offertes worden meegedeeld zijn steeds vrijblijvend. Alle prijzen zijn exclusief BTW. Een offerte heeft een geldingsduur van 14 dagen.
2.2. Alle prijzen vermeld op onze website of opgenomen op drukwerk zijn louter indicatief en kunnen geen enkele verplichting van Sitefly teweeg brengen.
2.3. De overeenkomst komt tot stand wanneer de klant de offerte binnen de veertien dagen voor akkoord ondertekend en teruggezonden heeft aan Sitefly, of door betaling van het voorgestelde voorschot binnen dezelfde periode.
2.4. Een offerte is niet deelbaar en kan bijgevolg niet opgesplitst worden tenzij anders vermeld. Bij een samengestelde prijsopgave is Sitefly niet verplicht om een deel van de offerte uit te voeren tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
2.5. De bestelling wordt uitgevoerd vanaf ontvangst van het voorschot, tenzij nadrukkelijk anders vermeld in de offerte. Het bedrag van het voorschot staat steeds vermeld in de offerte.
2.6. Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor de toekomstige opdrachten.

Artikel 3: Duur en beëindiging.
3.1. Tenzij anders werd overeengekomen bij de bestelling/opdracht, worden abonnementen voor de vaste duur van één (1) jaar aangegaan. Daarna worden zij automatisch stilzwijgend hernieuwd voor een opeenvolgende termijn van één (1) jaar.
3.2. Opzegging is enkel mogelijk mits het versturen van een aangetekend schrijven of een e-mail met ontvangstbevestiging minstens drie (3) maanden voor de afloop van de termijn.

Artikel 4: Middelenverbintenis.
4.1. Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst, komen partijen overeen dat de verbintenissen die Sitefly op zich neemt, steeds te kwalificeren zijn als middelenverbintenissen. Sitefly zal steeds als een goede huisvader de correcte uitvoering van deze verbintenissen nastreven.

Artikel 5: Annulatie van de bestelling.
5.1. De annulatie van de bestelling door de klant is mogelijk zolang Sitefly zijn werkzaamheden nog niet heeft aangevat en mits betaling van een schadevergoeding van 30% van de overeengekomen prijs, met een minimum van 500 EUR.

Artikel 6: Beëindiging van de overeenkomst.
6.1. De klant kan steeds een einde stellen aan de overeenkomst.
Indien de klant zich hult in een stilzwijgen of indien er één of meerdere facturen op hun vervaldag niet zijn betaald, dan zal dit altijd worden beschouwd als een eenzijdige beëindiging van de overeenkomst.
6.2. Bij beëindiging van de overeenkomst zal de klant alle door Sitefly verleende diensten betalen, alsook de kosten die Sitefly moet maken als gevolg van deze beëindiging, vermeerderd met een forfaitaire schadevergoeding van 30% van het bedrag dat Sitefly nog had kunnen factureren aan de klant indien de overeenkomst volledig zou zijn uitgevoerd.
Het eventueel betaald voorschot blijft hoe dan ook verworven voor Sitefly.
6.3. Bovendien zal Sitefly zich het recht voorbehouden om een hogere schadevergoeding te vorderen indien zijn werkelijk geleden schade groter is dan de forfaitaire schade zoals hierboven bepaald.

Artikel 7: Levering.
7.1. De door Sitefly vermelde leverings- en uitvoeringstermijnen zijn louter indicatief. Indien door één of andere reden bepaalde onderdelen niet meer leverbaar zijn, wordt de klant verwittigd om een nieuwe keuze te maken.
7.2. Sitefly zal – behoudens andersluidende schriftelijk akkoord – niet gehouden zijn aan leverings- en uitvoeringstermijnen die door de klant zijn vooropgesteld. Indien de partijen uitdrukkelijk een bindende leveringstermijn zijn overeengekomen, wordt deze termijn verlengd indien de klant in gebreke blijft om (digitaal) informatie, documenten, originelen, beelden (tijdig) over te maken en de verbeterde proeven (tijdig) te aanvaarden, of indien de klant bijkomende bestellingen plaatst.
7.3. Overschrijding van de termijnen kan in geen geval weerhouden worden als een contractuele fout in hoofde van Sitefly, noch aanleiding geven tot een schadevergoeding.
7.4. Sitefly kan op geen enkele wijze verantwoordelijk worden gehouden voor de laattijdige levering of verlies van zending door derden of beschadigingen tijdens de verzending.
7.5. Verkochte en/of geleverde goederen worden niet teruggenomen of geruild.

Artikel 8: Levering van software.
8.1. De klant erkent door het opgeven van een bestelling voorafgaand door Sitefly voldoende te zijn ingelicht over de mogelijkheden van de geleverde software.
8.2. De gebruiksvoorwaarden van software die in het kader van de overeenkomst aan de klant in licentie wordt gegeven, zullen door de klant worden nageleefd.
8.3. De klant erkent de software enkel voor zijn eigen interne bedrijfsprocessen te gebruiken en niet te zullen doorgeven aan derden.
8.4. Geen enkele overeenkomst met Sitefly brengt een overdracht mee van enige intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot enige software, tenzij expliciet anders overeengekomen.
Sitefly of zijn licentiegever – naar gelang het geval – blijven de volledige en exclusieve eigenaars van de software.

Artikel 9: Bewaring goederen.
9.1. Alle goederen die toebehoren aan de klant en zich bij Sitefly bevinden, worden er bewaard op risico van de klant.

Artikel 10: Klachten.
10.1. Eventuele klachten, opmerkingen, betwistingen of protesten zijn alleen ontvankelijk zo deze binnen de acht dagen per gemotiveerd aangetekend schrijven worden geformuleerd.
10.2. De klant moet de goederen bij levering onmiddellijk en grondig nazien.
10.3. Elk zichtbaar gebrek bij levering moet binnen de acht dagen per gemotiveerd aangetekend schrijven worden gemeld.
Na het verstrijken van deze termijn wordt definitief en onweerlegbaar aanvaard dat de geleverde goederen conform zijn en vrij van enig zichtbaar gebrek dat bij een grondige inspectie kon worden opgemerkt.
10.4. Sitefly is niet verantwoordelijk voor alle plaatsingen die door de klant zelf werden uitgevoerd.

Artikel 11: Betalingen.
11.1. Alle betalingen worden verricht op de zetel van Sitefly.
11.2. Bij elke bestelling dient de klant een voorschot te betalen van 30% van het totaalbedrag, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
Bij de oplevering dient het resterende saldo van het factuurbedrag worden betaald.
11.3. Wanneer de geraamde kosten hoger liggen dan 1.000 €, kan Sitefly ervoor opteren om bijkomende voorschotten op te vragen, bv. voorschotfactuur = 30%, tussentijdse factuur = 40%, slotfactuur = 30%.
11.4. Bij niet-betaling of bij overschrijding van de overeengekomen betalingstermijn wordt van rechtswege en zonder ingebrekestelling, een nalatigheidintrest van 15% aangerekend meer een schadebeding t.b.v. 15% van het factuurbedrag, met een minimum van 125 €.
Toegestane kortingen komen dan ook te vervallen.
11.5. In geval van niet-naleving van de betalingsvoorwaarden worden alle openstaande facturen en/of schulden onmiddellijk opeisbaar en heeft Sitefly het recht, zonder enige ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst, de verdere leveringen en/of prestaties op te schorten ofwel de overeenkomst als ontbonden te beschouwen onverminderd de aanspraak tot schadeloosstelling.

Artikel 12: Eigendomsvoorbehoud.
12.1. De geleverde goederen blijven eigendom van Sitefly tot de volledige
betaling van de koopprijs, zowel in hoofdsom, interesten als kosten.
12.2. Bij laattijdige of niet-betaling kan Sitefly de geleverde goederen altijd terugvorderen. Niettemin draagt de klant reeds het risico van het verlies vanaf het sluiten van de overeenkomst.

Artikel 13: Ongeoorloofd gebruik.
13.1. De klant mag op geen enkele wijze de aangeboden diensten of faciliteiten, daaronder begrepen de aangeboden opslagruimten, aanwenden tot het plegen van (strafrechtelijke) inbreuken, het veroorzaken van schade of hinder ten aanzien van Sitefly of derden.
De activiteiten van de klant mogen evenmin daartoe aanleiding geven.
13.2. De klant verzekert te alle tijde dat geen strafbare en/of inbreukmakende gegevens, bestanden, programmatuur, meta-tags, hyperlinks, deeplinks of vergelijkbare verwijzingen of informatie aanwezig zijn die strijdig zijn met de openbare orde of de goede zeden, dan wel een onrechtmatige praktijk uitmaken op de door Sitefly beschikbaar gestelde infrastructuur, systemen, diensten of faciliteiten.
13.3. De klant zal Sitefly op eerste verzoek vrijwaren en op zijn eigen kosten tussenkomen in elke procedure ingesteld tegen Sitefly die hiermee verband houdt.

Artikel 14: Vrijwaring.
14.1. De klant zal Sitefly integraal vrijwaren voor alle hinder of schade, lichamelijke, materiële en immateriële schade, inclusief winstderving, contractuele en buitencontractuele schade, rechtstreekse en onrechtstreekse schade, zowel voorzienbare als onvoorzienbare schade, veroorzaakt aan derden, en die voortvloeit uit of gerelateerd is aan de uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 15: Aansprakelijkheid (algemeen).
15.1. Behoudens dwingende wetgeving, zal Sitefly alleen aansprakelijk kunnen gesteld worden voor schade die veroorzaakt is door zijn grove fout of zijn opzettelijke fout. Sitefly is niet aansprakelijk voor fouten in de uitvoering te wijten aan onvoldoende of verkeerde input door de klant.
15.2. De aansprakelijkheid van Sitefly blijft in elk geval beperkt tot de hoogte van de aan de klant gefactureerde bedragen over een periode van de laatste zes maanden voorafgaand aan het schadegeval.
15.3. In elk geval zal Siteflyniet solidair kunnen veroordeeld worden met eventuele andere schuldenaars.
15.4. De aansprakelijkheid voor diensten die geleverd worden door leveranciers van Sitefly, blijft ten aanzien van Sitefly altijd beperkt tot de aansprakelijkheid die deze leveranciers bereid zijn te aanvaarden voor hun producten of diensten.

Artikel 16: Aansprakelijkheid software.
16.1. Onverminderd artikel 15, geldt inzake software het volgende: de feilloze werking van een computerconfiguratie (het geheel van hardware en software) kan nooit volledig worden gegarandeerd, dit zowel wegens externe factoren (stroomuitval of –storing, blikseminslag,…) als wegens factoren eigen aan de computerconfiguratie (defecten, netwerkstoringen, onontdekte fouten in systeem- en toepassingssoftware,…), zodat o.m. onverwacht verlies van (zelfs alle) programma’s en/of gegevens kan optreden.
16.2. De klant verbindt zich ertoe aangepaste mechanismen voor de beveiliging, de bewaring en de herstelling van gegevens te installeren.

Artikel 17: Hosting.
17.1. Sitefly werkt voor de hostingdiensten samen met een gespecialiseerde datacenter, waar verschillende webservers in beheer staan.
17.2. De hostingdiensten worden door Sitefly aan de klant jaarlijks verstrekt, mits betaling door de klant van de verschuldigde vergoeding. Indien de klant deze dienst wenst op te zeggen, dient hij dit schriftelijk of per mail te melden uiterlijk drie maand voor de vervaldatum van de hosting. Bij laattijdige opzeg zal de klant de vergoeding voor het volgende jaar verschuldigd zijn.

Artikel 18: Domeinnaam.
18.1. Indien de klant een domeinnaam bestelt via Sitefly, dan komen de rechten verbonden aan deze domeinnaam uitsluitend toe aan de klant. Sitefly staat als agent in voor het beheer van de domeinnaam voor zover de klant hiertoe de verschuldigde jaarlijkse vergoeding betaalt aan Sitefly.
18.2. Deze beheerovereenkomst is van onbepaalde duur en kan per aangetekende brief worden opgezegd uiterlijk drie maand voor de verjaardag van de domeinnaamregistratie.

Artikel 19: Onderhoud website.
19.1. Onder onderhoud wordt verstaan, het up-to-date houden van het technische gedeelte van de website tegen hacking (software, plugins, …), dit enkel wanneer er nieuwe updates worden uitgebracht door de ontwikkelaars van deze onderdelen. Uiteraard is Sitefly niet aansprakelijk wanneer bepaalde onderdelen niet meer ondersteund of geüpdatet worden door de externe ontwikkelaars.
19.2. Deze dienst wordt jaarlijks stilzwijgend verlengd.
19.3. Indien de klant deze dienst wenst op te zeggen, dient hij dit schriftelijk of per mail te melden ten laatste drie maand voor de vervaldatum. Bij laattijdige opzeg zal de klant de vergoeding voor het volgende jaar verschuldigd zijn.

Artikel 20: Referentie.
20.1. De klant gaat ermee akkoord dat de door Sitefly voor de klant ontwikkelde website wordt opgenomen in het referentieportfolio van Sitefly. Onderaan de ontwikkelde website staat tevens ook een vermelding naar de website van Sitefly.

Artikel 21: Geheimhoudingsplicht.
21.1. Partijen verbinden zich ertoe de commerciële en technische informatie en de bedrijfsgeheimen die zij vernemen van de andere partij, zelfs na de beëindiging van de overeenkomst, geheim te houden en enkel te gebruiken voor de uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 22: Geschillen.
22.1. Alleen de rechtbanken die zich situeren binnen het rechtsgebied van de zetel van Sitefly zijn bevoegd om te oordelen over alle geschillen in uitvoering van de overeenkomst.
Deze rechtbanken zijn (zonder limitatief te willen zijn): de Rechtbank van Eerste Aanleg van West-Vlaanderen, Afdeling Ieper, de Rechtbank van Koophandel van Gent, Afdeling Ieper en het Vredegerecht van het kanton Ieper – Poperinge (Ieper 2).
22.2. Alleen het Belgische recht is van toepassing op de overeenkomst.

Artikel 23: Solidariteit.
23.1. Indien de contract gesloten wordt door meerdere klanten, dan zijn alle klanten die de bestelbon ondertekenen hoofdelijk en ondeelbaar gehouden tot uitvoering van het contact.

Artikel 24: Verwerking persoonsgegevens.
24.1. Voor zover de klant persoonsgegevens verwerkt op de server van Sitefly, heeft Sitefly de hoedanigheid van verwerker.

De klant heeft de hoedanigheid van verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de GDPR- Verordening. De klant verklaart de verplichtingen die rusten op de verantwoordelijke voor de verwerking, opgenomen in de GDPR-Verordening, integraal na te leven.

24.2. In het kader van de diensten voor de klant, verwerkt Sitefly persoonsgegevens van de door de klant opgegeven contactpersonen. De contactgegevens van deze personen worden verwerkt voor het doeleinde ‘klantenbeheer’, i.e. om met de klant in contact te treden m.b.t. de diensten.

De contactpersonen hebben een recht van toegang en verbetering m.b.t. hun gegevens.

Artikel 25: Nietigheid.
25.1. Indien (een deel van) een bepaling van de algemene voorwaarden nietig zou zijn, zal deze nietigheid beperkt zijn tot (het desbetreffende deel van) deze bepaling en zal de rest van de bepaling en van de overeenkomst onverminderd van kracht blijven en dit behoudens andersluidende bepaling.
25.2. De ongeldige of niet uitvoerbare bepalingen, zullen vervangen worden door een geldige en uitvoerbare bepaling die het nauwst aanleunen bij de oorspronkelijke bedoeling.